Contaminante: Cloruros (como Cl total)
Medio receptor: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Año de referencia: 2019
Cantidad (kg/año): 17.205,8
Método: E
Método utilizado: S'ha calculat seguint les indicacions següents: Clorurs = (cabal industrial 2019 x 188.67 mg/l de clorurs industrials del 2019).