Contaminante: Óxido nitroso (N2O)
Medio receptor: Aire
Año de referencia: 2019
Cantidad (kg/año): 2.160
Método: E
Método utilizado: calculadora ministerio agricultura